Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro
internetové stránky www.bergmann-goldenstedt.de,
katalog náhradních dílů etk.bergmann-goldenstedt.de,
aplikaci "Bergmann Sales" (konfigurátor produktů) a aplikaci "Bergmann Setting"

1. Úvod

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje obecné informace, jakož i speciální informace pro internetové stránky www.bergmann-goldenstedt.de, internetové stránky s katalogem náhradních dílů etk.bergmann-goldenstedt.de, aplikaci Bergmann Sales s konfigurátorem produktů a aplikaci Bergmann Setting. Speciální informace vztahující se ke zpracování dat jsou vždy označeny, resp. pojmenovány.

Při každé návštěvě internetových stránek, resp. při využití aplikace je prováděno elektronické zpracování dat. Na této stránce vám vysvětlíme, jak jsou která data zpracovávána.

2. Správce osobních údajů (Správce)

Ludwig Bergmann GmbH
Hauptstr. 64-66
49424 Goldenstedt
Kontaktní údaje: viz Impresum

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ralf Lohmann
- externí & certifikovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů -


HUBIT Datenschutz
e-mail: info(at)hubit.de
Webová stránka: www.hubit-datenschutz.de
Telefon pro záležitosti ochrany osobních údajů: 0421-33114300

4. Všeobecné informace vztahující se k ochraně osobních údajů

Zpracování dat při návštěvách webových stránek

Při zobrazení webové stránky dochází automaticky prostřednictvím internetu  k přenosu mnoha dat - i osobních údajů. Je to nutné z technického hlediska, aby zobrazení internetové stránky vůbec fungovalo, a také, aby vám mohl být poskytnut co nejlepší výsledek.

Vždy, když například navštívíte nějakou internetovou stránku, prohlížíte si obrázek ze serveru, stahujete externí plugin (nebo skripty) nebo streamujete video nebo využíváte některou z mnoha jiných možností přenosu, jsou údaje o vašem počítači zasílány serveru, od kterého tyto informace získáváte. Při navštívení webové stránky zasílá váš prohlížeč (např. Firefox, Internet Explorer, Edge, Opera, Safari, Google Chrome) automaticky určité informace o vašem systému. Tyto údaje jsou například:

 • Webová stránka, ze které dochází k přístupu na stránku nebo k souboru (obrázek, skript, video), resp. do které je soubor vložen (referer)
 • operační systém
 • rozlišení obrazovky
 • uspořádání klávesnice (jazyk)
 • IP-adresa, ze které byla internetová stránka, resp. soubor zobrazen
 • název navštívené internetové stránky, resp. souboru
 • časová značka (datum a čas) zobrazení
 • název prohlížeče a jeho verze
 • přenesené množství dat
 • bilance přístupu (soubor přenesen,  kód chyby)

Tyto údaje jsou u každého serveru protokolovány. Protokolování probíhá například za účelem

 • ochrany a kontroly IT bezpečnosti (např. pro rozpoznání útoků hackerů) a provozu IT
 • za účelem statistické analýzy (využívání webové stránky)
 • zdokonalení webové stránky
 • za účelem přizpůsobeného výstupu webové stránky nebo souborů tak, aby tyto byly (mohly být) na vašem koncovém zařízení optimálně  zobrazeny

Pro bezpečnostní protokoly není používána žádná pseudonymizace nebo anonymizace, protože by pak nebylo možné určit potenciální útočníky. Vyhodnocení dat pro ostatní účely  probíhá zpravidla anonymizovaně a není prováděno ani vytváření profilů. Další informace najdete v další části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Je prováděno oddělování údajů mezi databází, správou relací a přihlašovacími údaji.

Právním základem pro zpracování dat je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), navázání smluvního vztahu nebo plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), oprávněný zájem správce, např. za účelem zajištění IT bezpečnosti, k ochraně a uplatnění pohledávek, (čl. 6 odst. 1 písm. f).

Při používání našeho katalogu náhradních dílů (etk.bergmann-goldenstedt.de) jsou v rámci registrace a používání dále zpracovávány mimo jiné následující údaje:

Registrovaní uživatelé katalogu:

 • jméno
 • nastavení profilu
 • adresy (prodejci, koneční zákazníci)
 • firma
 • poloha
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa

zaměstnanci:

 • uživatelské jméno
 • adresa uživatele
 • uživatelské jméno zpracovatele katalogu v systému Windows
 • relace v PHP  (ID a data)
 • token uživatele
 • Přihlašovací údaje pro zaslání e-mailu (ExportDynamic.log)
 • IIS/Apache-Access-Log (IP adresa)

V průběhu používání apky Bergmann Sales jsou zpracovávány mimo jiné následující údaje:

 • role
 • oslovení
 • příjmení, jméno
 • jazyk
 • kontaktní údaje (např. telefonní číslo, adresa, e-mailová adresa)
 • konfigurační údaje / nabídkové / smluvní údaje
 • obchodní vztah (např. prodejce, konečný zákazník)

5. Subjekt údajů

„Subjekt údajů" (označovaný také jako „Dotčená osoba"), je osoba, jejíž údaje jsou zjišťovány a zpracovávány. V následujícím textu je „subjekt údajů" označován také jako „návštěvník webových stránek" nebo „uživatel (User)".

Informace o právech subjektu údajů

Každý subjekt údajů může vůči správci uplatnit svá práva („práva subjektu údajů“). Může tak učinit e-mailem, poštou nebo prostřednictvím poskytnutého formuláře. Možné jsou i telefonické dotazy. Telefonické dotazy však jsou pouze přijímány, nikoli zodpovídány po telefonu. Správce si vybere komunikační médium (poštu, e-mail, jiná média) a prostřednictvím tohoto média zašle subjektu údajů odpověď na jeho dotaz. Dotazy týkající se práv subjektů údajů jsou zodpovídány bezplatně. V případě nadměrného počtu žádostí podaných subjektem údajů v rámci výkonu jeho práv (např. velké hromadění žádostí, jejich opakování) může být uložen poplatek. Odpověď je vyřízena  v rámci zákonné lhůty jednoho měsíce. Lhůta může být ve výjimečných případech prodloužena (např. velký počet dotazů nebo velmi složitý dotaz). Prodloužení lhůty musí být zdůvodněno. Níže jsou uvedena práva subjektu údajů. Pro přehlednost jsme práva subjektu údajů zapsali bodově. Za každým výčtem najdete odkaz na podrobné vysvětlení (na stránkách  HUBIT-Datenschutz).

Subjekt údajů musí vůči správci provést autentizaci, aby bylo zajištěno, že je oprávněn k výkonu práv subjektu údajů.

Na stránce HUBIT-Datenschutz naleznete formulář, prostřednictvím kterého u nás můžete vykonávat svá práva  subjektu údajů. Formulář pro výkon práv subjektu údajů

6. Cookies

Při použití aplikace Bergmann Sales nejsou zpracovávány žádné soubory cookies.

Při použití aplikace Bergmann Setting nejsou zpracovávány žádné soubory cookies.

Na internetových stránkách www.bergmann-goldenstedt.de jsme upustili od používání cookies.

Na etk.bergmann-goldenstedt.de jsou používány následující soubory cookies s uvedenými lhůtami pro smazání:

-cookie "PHP Session ID", při zavření prohlížeče bude soubor smazán

-cookie „Údaje v profilu“, soubor bude smazán 1 rok po posledním přístupu do profilu

-cookie „Zapamatovat si login“, po uplynutí konfigurované doby

-cookie „Ochrana osobních údajů přijata“, soubor bude smazán 5 let po posledním přístupu

7. Šifrování webové stránky

Za účelem ochrany vašich údajů jsou všechny obsahy na našich internetových stránkách přenášeny šifrované (pomocí funkce TLS).

Přenos dat mezi aplikací Bergmann Sales na vašem zařízení a na serveru probíhá pomocí šifrovaného spojení.

8. Formuláře

Prostřednictvím našich formulářů nás můžete kontaktovat nebo pokládat dotazy k určitým výrobkům. Vyplňte prosím všechna povinná pole. Alternativně nás můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo osobně.

Právním základem pro zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů je čl.  6 ods. 1 písm. a GDPR, resp. čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud se jedná o dotazy týkající se výrobků nebo dotazy vztahující se k existující smlouvě.
Právním základem pro zpracování osobních údajů při zaslání e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Jestliže je cílem navázání kontaktu prostřednictvím e-mailu uzavření smlouvy, je právním základem pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Zpracování osobních údajů z kontaktního formuláře slouží pouze pro vyřízení vašeho dotazu, resp. navázání kontaktu. Pokud nás budete kontaktovat e-mailem, jedná se také o oprávněný zájem na zpracování osobních údajů.
V souvislosti s kontaktním formulářem nedochází ke zpracování ostatních údajů.

Jakmile bude dosaženo účelu, pro který byly údaje zjištěny, dojde k vymazání údajů. Je tomu tak, když údaje zadané do formuláře, resp. údaje, které byly zaslány e-mailem, nejsou pro rozhovor, resp. zodpovězení dotazu dále zapotřebí, pokud tomu nebrání žádné dálší zákonné lhůty pro uchovávání údajů.
Údaje, které byly zjištěny navíc v souvislosti se zasláním údajů, budou smazány, jakmile k danému účelu již nebudou zapotřebí.

Souhlas se zpracováním údajů může být kdykoliv odvolán. V takovém případě nemůže rozhovor pokračovat, resp. dotaz nemůže být dále zpracováván. V případě námitky budou všechny údaje , které byly uloženy na základě navázání kontaktu, smazány, pokud tomu nebrání zákonné lhůty stanovené pro uchovávání údajů.
Na webové stránce HUBIT-Datenschutz máte k dispozici frmuláře pro podání námitky. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů váš požadavek/dotaz převezme a předá jej příslušnému oddělení v naší firmě. Formulář pro výkon práv subjektu údajů

Upustili jsme od používání nástrojů Captcha.

9. Matomo

Používáme Matomo (dříve: Piwik) pro účely analýzy k analýze používání webových stránek. Analytický nástroj nenastavuje soubory cookie. Při přístupu na stránku této domény jsou uložena následující data:
- Navštívené webové stránky
- Webová stránka, ze které uživatel vstoupil na naše webové stránky (referer)
- Čas strávený na webových stránkách
- Frekvence přístupu na webové stránky

Vaše IP adresa je uložena anonymně.

Matomo(Piwik) je nainstalován na jednom z našich serverů.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Při zpracování osobních údajů je pro nás možné vyhodnocovat chování uživatelů při surfování. To nám umožňuje získávat informace o používání jednotlivých stránek nebo komponent a tím zlepšovat naše webové stránky a jejich použitelnost. Tyto účely také ospravedlňují náš oprávněný zájem na zpracování údajů (viz výše: Právní základ). Anonymizací IP adresy bereme v úvahu zájem uživatele na ochraně jeho údajů.

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro naše účely zaznamenávání.

10. Speciální zpracování údajů aplikace App Bergmann Sales

Dříve než aplikace Bergmann Sales bude moci použít údaje (např. kontakty, údaje o poloze) na vašem zařízení, budete v dialogovém okně požádáni o váš souhlas. Tento dotaz je zpravidla položen při prvním spuštění aplikace. Souhlas není pro fungování aplikace nutný. Přístup k údajům vám pouze usnadní používání aplikace. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit, když v nastavení svého zařízení tento přístup vypnete.

10.1 Určení polohy

Určení polohy zásadně neprovádíme.

Místo zadání adresy může pracovník působící mimo sídlo firmy převzít v aplikaci aktuální lokalitu. V takovém případě budou údaje o poloze změněny na údaje o adrese. Ke stálému určování polohy tedy prostřednictvím aplikace nedochází.

10.2 Přístup ke kontaktům

Když je povolen přístup ke kontaktům v zařízení, je možné importovat adresu, aby tato nemusela být při vytváření datového záznamu zadávána ručně. Jinak nedochází k žádnému přístupu ke kontaktům.

10.3 Přístup k mikrofonu a kameře

K přístupu k mikrofonu a kameře nedochází.

11. Speciální zpracování údajů na www.bergmann-goldenstedt.de

11.1 Youtube

Vložili jsme videa z YouTube na dvě kliknutí. To znamená, že datové spojení na Youtube bude vytvořeno, až když kliknete na některé z videí.
Tuto možnost jsme zvolili, abychom chránili vaše data.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl.  6 odst. 1 písm. a GDPR

Přehráváním videí dochází k přenosu údajů o vašem prohlížeči na YouTube (viz: Všeobecné informace). Zpracování osobních údajů u poskytovatele závisí na tom, jestli máte účet u společnosti Google, resp. YouTube nebo jestli tam jste přihlášeni. Pokud jste přihlášeni, může Google údaje spojit s vaším uživatelským účtem, resp. je k němu přiřadit.

Google údaje ukládá a využívá je pro zlepšování svých služeb, pro reklamu a příp. pro průzkum trhu. Přesné účely zpracování údajů a podrobné informace týkající se ochrany osobních údajů naleznete na internetových stránkách společnosti Google (viz: Možnost vyslovit nesouhlas a možnost odstranění).

Jestliže si nepřejete, aby informace byly spojovány s vaším účtem Google, resp. k němu byly přiřazovány, odhlaste se předtím z účtu Google.
Věnujte také pozornost informacím, které Google poskytuje na téma zpracování osobních údajů a téma ochrany dat.
Prohlášení společnosti Google týkající se ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy
Prohlášení: Kontrola ochrany soukromí: https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in
Kontrola ochrany soukromí - účet Google: https://myaccount.google.com/intro/privacycheckup
Prohlášení o ochraně osobních údajů u společnosti Google: https://privacy.google.com/#
Vysvětlení, která data jsou shromažďována a používána: https://privacy.google.com/your-data.html

12. Speciální zpracování údajů aplikace Bergmann Setting

V aplikaci není prováděno speciální zpracování údajů.

13. Různé

Prostřednictvím archivovací funkce vyhledávačů lze data kromě toho často zobrazit také tehdy, když už údaje byly z výše uvedených internetových nabídek odstraněny nebo byly změněny.

Prohlášení o ochraně osobních údajů zpracoval HUBIT-Datenschutz.

youtube